Header Ads

Anasayfa > Beşeri Coğrafya > Bölge Planlamada Coğrafya Biliminin Yeri ve Önemi

Bölge Planlamada Coğrafya Biliminin Yeri ve Önemi

Sanayi devrimi ile birlikte artan nüfus ve beraberinde getirdiği dağınık şehirleşme sonucunda ortaya çıkan problemler bölge planlama ihtiyacını doğurmuştur. İnsan yaşadığı çevreden en akıcı ve dengeli bir şekilde yararlanmak ister ve bu doğrultuda olması gerektiği şekilde planlamalar yapmalıdır.
Bir bölge planlanırken, mekânsal, ekonomik, toplumsal, siyasal ve kültürel süreçler beraber şekilde ele alınır. Buradaki önemli nokta bölgenin birbirinden farklı süreçlerin iççice geçtiği çok yönlü bir alan olmasıdır. Bu yüzden yaşadığımız bölgeden en iyi şekilde verim alabilmek için, bu hassas dengenin olduğu doğamızı yalnızca mühendislik mantığıyla tasarlamak ciddi sorunlara sebep olacağından, verimli ve uzun ömürlü bir planlama olması adına çevreyle bütün olarak tasarlamamız gerekmektedir. Bir mekân bilimi olan coğrafya bu noktada bölge planlamanın içerisindeki önemini belli eder. Çünkü coğrafya, mekân organizasyonlarının yapısını anlamanın yanı sıra sorunlara da çözüm getirmeye çalışmaktadır.(Tümertekin, 1984:72)Bölge planlamasında gerekli bilginin toplanması, alan sınırlamasının yapılması, haritalama ve mekândaki karşılıklı etkileşimin saptanması temel aşamalardır. Coğrafya, zemin etüdü, iklim faktörleri, bölgenin beşeri yapısı ve oluşabilecek problemlerin saptanması gibi bilgi ve çözümlerle tasarıma altı yapı sağlar. Coğrafya biliminin araştırdığı ve ürettiği coğrafi bilgiyi bir nevi "Yeryüzünün Kullanma Kılavuzu" şeklinde görebiliriz.(A. DEMİRCİ,S. SEKİN, M.ÜNLÜ,2002). Kısaca coğrafya, insana doğa ile barışık yaşaması için gerekli tüm bilgiyi sunar. Bu sebeplerden dolayı coğrafyasız yapılacak olan bir bölge planlamasının alt yapısız kalacağını söylemek abartısız olacağı gibi yapılacak olan bölge planlamasının zaman içerisinde sorunlar çıkaracağı aşikârdır. Bu yüzden coğrafyasız yapılacak olan bölge planlama eksik kalacaktır.

Asena ÇETİNKAYA

Kaynak:
1) Coğrafyada Ve Bölge Planlamada Bölge Kavramının Karşılaştırmalı Olarak İrdelenmesi - Mustafa Mutluer, Sibel Ecemiş Kılıç - Ege Coğrafya Dergisi, 13 (2004), 17-28, İzmir
2) Coğrafi Metodoloji Açısından Bölgesel Coğrafya, Bölge Bilimi Ve Coğrafi Bölgeler - Kenan Arınç - Türk Coğrafya Dergisi Sayı 60: 13-24, İstanbul
3) Türk İmar Mevzuatındaki Plan Türleri Ve Fiziki Planlama – Coğrafya İlişkisi Üzerine Genel Bir Değerlendirme - Önder Üstündağ, M. Taner Şengün - Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: 21, Sayı: 2, Sayfa: 1-25, Elazığ-2011
4) Türkiye'de Bölge Planlamanın Öyküsü Ve Beşeri Coğrafya İle İlişkisi Üzerine - İlhan Tekeli
5) AB'ye Giriş Sürecinde Türkiye’de Bölge Planlamasında Coğrafyaya İşlerlik Kazandırılmasının Önemi - Mehmet Zeytin Yıldız, Rıfkı Sındır – IV. Coğrafya Sempozyumu Bildiri Metni
6) Havza Planlamalarında Coğrafyanın Rolü Ve Türkiye’de Havza Planlamacılığı - Nuriye Garipağaoğlu - Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2012 16 (2): 303-336
7) Fiziksel Planlama Ve Coğrafi Bilgi Sistemleri - Hüseyin Turoğlu
8) Mesleki Açıdan Coğrafyanın Önemi Ve Türkiye'de Kullanımı - Araş. Gör. Ali DEMİRCİ, Yrd. Doç. Dr. Sefa SEKİN, Dr. Mehmet ÜNLÜ - Marmara Coğrafya Dergisi Sayı: 5, İstanbul. 2002.

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.